คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการต่อไปนี้

 • ใช้มาตรการทางคอมพิวเตอร์ ทางกายภาพ และทางขั้นตอนปฏิบัติในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 • จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการที่ดีขึ้น
 • อนุญาตเพียงพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามสมควรและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านได้ตกลงยินยอมแล้ว กฎหมายกำหนดให้เราเปิดเผย มีคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเราได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนแล้ว


 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในย่อหน้าถัดไป เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเมื่อท่านลงทะเบียนหรือติดต่อสื่อสารกับเรา ในกระบวนการนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ของบริษัทหรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่ที่แจ้งไว้ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางส่วน และสามารถให้ข้อมูลบางส่วนได้โดยสมัครใจ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่ขอได้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในย่อหน้าถัดไปให้สำเร็จเท่านั้น


 2. การใช้ข้อมูล

  เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • ประมวลผลใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า
  • อำนวยความสะดวกและปรับปรุงการดำเนินงานของเรา โดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้าในฐานข้อมูลและทำการวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบตามข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • ส่งเสริมการค้าและแจ้งท่านถึงงานแสดงสินค้าของเราในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งงานอีเวนท์หรืองานแสดงสินค้าที่จัดโดยบริษัทในเครือหรือสมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของเรา
  • แจกจ่ายเอกสารจัดพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การวิจัยของบริษัทเรา
  • ทำการตลาดบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
  • อำนวยความสะดวกกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย รวมถึงการเก็บเงินค้างชำระ หากจำเป็น

  การตลาดทางตรง
  เราตั้งใจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ขอท่าน ในการทำการตลาดทางตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและเชิญชวนให้มางานแสดงสินค้าของเราในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งงานอีเวนท์หรืองานแสดงสินค้าที่จัดโดยบริษัทในเครือหรือสมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของเรา และการส่งเสริมการขายบริการของเราผ่านทางโทรสาร อีเมล ไปรษณีย์โดยตรง โทรศัพท์ และวิธีการสื่อสารอื่น หรือส่งหนังสือพิมพ์ออนไลน์ถึงท่าน เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับความยินยอมของท่านให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้น ท่านอาจเลือกไม่รับสื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายด้วยการแจ้งเราไปยังข้อมูลการติดต่อข้างล่าง และเราจะยุติการส่งสื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ


 3. การเปิดเผย/การโอนข้อมูล

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เป็นความลับ แต่อาจให้หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลต่อไปนี้

  • ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการของเรา ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงการดำเนินงานและทำการวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบตามข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • สำนักงานในต่างประเทศ บริษัทในเครือ สมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของเรา ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเช่นกัน เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดทางตรง เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและเชิญชวนให้มางานแสดงสินค้าของเราในประเทศไทยและทั่วโลก
  • บุคคลซึ่งเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับภายในหรือภายนอกประเทศไทย


  การให้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรง
  เราขอแจ้งว่าเราตั้งใจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ของท่าน แก่สำนักงานในต่างประเทศ บริษัทในเครือ และสมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของเรา ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเช่นกัน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้สำหรับทำการตลาดทางตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและเชิญชวนให้มางานแสดงสินค้าและงานอีเวนท์ของบุคคลนั้น เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเว้นแต่เราจะได้รับหนังยินยอมต่อการให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เช่นว่าจากท่าน


 4. Cookies

  เมื่อท่านค้นดูเว็บไซต์ของเรา อาจมีการเก็บ cookies ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน เราใช้ cookies ในการจัดการเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับการใช้งานของท่านและเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ให้บริการ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับ cookies แต่หากท่านเลือกไม่รับ cookies ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางประการบนเว็บไซต์ได้


 5. การรักษาความปลอดภัย

  โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีรหัสผ่านป้องกันการเข้าถึง นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ในพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ซึ่งได้รับคุ้มครองความปลอดภัย (secured web areas) ของเรา เราแนะนำว่าท่านไม่ควรบอกชื่อล็อกอินผู้ใช้งานและรหัสผ่านกับบุคคลใดทั้งสิ้น บุคลากรของเราจะไม่ถามท่านถึงชื่อล็อกอินผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านโดยการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงท่านโดยที่ไม่ได้ขอ ท่านจะต้องลงชื่อออกจากบัญชีของตนและปิดหน้าเบราเซอร์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์เสร็จแล้ว ท่านจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเอง


 6. ไฮเปอร์ลิงก์

  เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ของสมาชิก บุคคลภายนอก และเว็บไซต์ที่ใช้ตราสินค้าร่วมกัน ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่มีนัยเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในเว็บไซต์ดังกล่าว) โดยเรา หรือเป็นการรับประกันหรือรับรองข้อมูลที่ให้ในเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด เราปฏิเสธและละเว้นความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึง และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ดังกล่าว กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเอง


 7. การเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะประกาศบนหน้าเว็บเพจนี้ และมีผลบังคับทันทีในวันที่ประกาศ


 8. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

  โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราอาจโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานของเราในต่างประเทศที่ใดก็ตามในโลก หรือไปยังบุคคลที่ระบุไว้ในย่อหน้า 3 ข้างต้น ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่อื่น


 9. ความยินยอมและสิทธิของท่าน

  บุคคล/ท่านมีสิทธิกระทำการต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
  • กำหนดให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • สอบถามให้แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้


กรุณาส่งคำขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ยุติการสื่อสาร และคำถามหรือคำร้องเรียนมาที่

เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคล, แผนก Business Intelligence
บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
SPE Tower, 9th Floor, 252 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์: (+66) 02 615 1255   โทรสาร: (+66) 02 615 2991-3
อีเมล: [email protected]

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลคำขอเข้าถึงข้อมูล

หากข้อความในคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยขัดกัน ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์