ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ Myanmar Trade Fair Management Co. Ltd, သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ မူဝါဒကို ေလးအနက္ထားသည္။ ယခု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္က မိမိတို႔၏ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔တည္ရွိမႈကို ေလးစားၿပီး ျပပြဲစီစဥ္သူက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အားထုတ္မႈျပဳၿပီး -

 • ေကာက္ယူထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တို႔ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ကြန္ျပဴတာ၊ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းတြင္ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။
 • ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးေကာက္ယူရမည္။
 • ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ေကာက္ယူသည္။
 • ျပင္ပမွ မသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို လူႀကီးမင္းက သေဘာတူထားျခင္းမရွိလ်င္၊ ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက လုိအပ္ခဲ့ျခင္းမရွိလ်င္ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ႀကိဳတင္ၿပီး လူႀကီးမင္းကို အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိလ်င္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း မျပဳပါ။


 1. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း

  လူႀကီးမင္းအား ပို္မိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ မွတ္ပံုတင္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္လာလွ်င္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမင္းထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ယခုလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ပံုစံတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္အတိုင္း ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်ိဳ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လူႀကီးမင္းက ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္တစ္ပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအထိသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

  တိုက္ရုိက္ ေစ်းကြက္တင္ေပးျခင္း
  အမည္၊ email လိပ္စာႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာအပါအဝင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းခင္းက်င္းျပသပြဲႏွင့္ မိမိတို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းခင္းက်င္းျပသပြဲမ်ားကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပြဲသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ေစ်းကြက္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ Fax၊ email၊ တိုက္ရိုက္ စာေပးပို႔ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ e-newletter မ်ားေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ လူႀကီးမင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ရရွိၿပီးျခင္းမရွိလ်င္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ လူႀကီးမင္းက အေရာင္းျမွင့္တင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း ပစၥည္းမ်ားကို လက္မခံလိုေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးျငင္းဆန္ႏိုင္ၿပီး ျပပြဲစီစဥ္သူက မိမိတို႔အား ေပးပို႔ေနျခင္းကို အခေၾကးေငြမယူဘဲ ရပ္စဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။


 2. သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း/လႊဲေျပာင္းျခင္း

  ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိမ္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတို႔ထံသို႔ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

  • ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာသံုးသတ္မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႀကံေပးမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
  • ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ က်င္းပသည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားအတြက္ အေပးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တိုက္ရိုက္ ေစ်းကြက္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရုံးခြဲမ်ား၊ ႏွီးႏြယ္သည့္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
  • ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပပြဲစီစဥ္သူက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လိုအပ္သူမ်ား


 3. Cookies (Online အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္)

  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ website ကို လူႀကီးမင္းက ၾကည့္ရႈေသာအခါတြင္ cookies မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ျပဴတာ hard drive မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ၄င္းတို႔ website မ်ားအား အသံုးျပဳမႈကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းစီအလိုက္ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကို နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ လူႀကီးမင္းက cookies ကိုလက္မခံလိုက လက္မခံႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔သို႔လက္မခံ ခဲ့ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖန္ရွင္ (function) မ်ား မရရွိႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။


 4. လံုၿခံဳေရး

  ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားသူမွ ရယူသံုးစြဲခြင့္မရွိေပ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္နညး္ျဖင့္ စကားဝွက္ (password) ထားကာ ကာကြယ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းသည့္ နည္းစနစ္ (encryption technology) ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လံုၿခံဳမႈထားရွိေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အသံုးျပဳထားသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔က လူႀကီးမင္းတို႔၏ user long in name ႏွင့္ password တို႔ကို အျခားမည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို မွ် အသိေပးျခင္း မျပဳရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက အခြင့္မရွိဘဲ ဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုၿပီး သို႔မဟုတ္ အီးေမးမ်ား ေပးပို႔ၿပီး လူႀကီးမင္း၏ user log in name ႏွင့္ password တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ ေမျမန္းမည္ မဟုတ္ေပ။ website စာမ်က္ႏွာတြင္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုႏွင့္ ၾကည့္ရႈၿပီးဆီးလ်င္ account မွ ထြက္ၿပီး sign out လုပ္ၿပီး အင္တာနက္ browser window ကို ပိတ္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ account ႏွင့္ password ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိတြင္သာတာဝန္ရွိသည္။


 5. Hyperlinks (online အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္)

  မိမိတို႔၏ webistes မ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ျပင္ပရွိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ Links မ်ားပါႏိုင္သည္။ ျပင္ပစာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားမႈသည္ ယင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားအား ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္ ယင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း) အျဖစ္မယူဆႏိုင္ေပ။ မိမိတို႔က link ေပးထားေသာ ျပင္ပစာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ေပးရန္တာဝန္တို႔ကို မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းျငင္းဆိုၿပီး ဖယ္ခ်န္ထားကာ ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ယခု ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ မူဝါဒႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ေပ။


 6. အေျပာင္းအလဲမ်ား

  ယခုပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ website ေပၚတြင္ တင္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး စတင္သည့္ေန႔မွ အသက္ဝင္မည္ ျဖစ္သည္။


 7. ျပည္ပ၌ အခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

  ကြ်ႏု္ပတို႔က ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ servers တြင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပပြဲစီစဥ္သူက အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရုံးခန္းမ်ားသို႔ ယင္းတို႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အပိုဒ္ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသူမ်ားထံ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။


 8. အခ်က္အလက္ ရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အမွားျပင္ျခင္း

  အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ အမွားျပင္ရန္၊ ဆက္သြယ္ေနမႈ ရပ္စဲရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားရန္အတြက္ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ေပးပို႔ပါ။

  ဒေတာကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်, Business Intelligence Department
  Myanmar Trade Fair Management Co. Ltd
  Diamond Condo, 1st Floor, Building (E), Pyay Road, Kamaryut Township, Yangon, 11041, Myanmar
  Tel: +951512887   Fax: +951513519
  E-mail: [email protected]

  အခ်က္အလက္ရရွိရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္က်ခံေစမည္ ျဖစ္သည္။

  ယခုေဖာ္ျပခ်က္မူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာဘာသာႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔တြင္ ကြဲလြဲမႈရွိခဲ့ပါက အဂၤလိပ္ဘာသာူက လႊမ္းမိုးသည္။